P. Alexander Heidler

(1916 - 1980)

Pocházel z prominentní, národně uvědomělé pražské rodiny. Středoškolská studia
absolvoval na akademickém gymnasiu
v Praze a univerzitní dráhu začal
nejprve v Římě na Lateránské univerzitě,
kde studoval na filozofické fakultě. Na přání kardinála Dr. Karla Kašpara se vrátil
do Prahy na teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Od té doby se datovalo jeho
přátelství s tehdejším profesorem Josefem Beranem, pozdějším arcibiskupem
a kardinálem.


V červnu 1941 byl Alexander Heidler vysvěcen na kněze biskupem
Dr. Eltschnerem.


Po vysvěcení působil jako kaplan na Zbraslavi a jako farář v Čakovicích
u Prahy. Když byla uzavřena Karlova Univerzita a řada profesorů - mezi
nimi byl i Dr. Beran - zavlečena do nacistických koncentračních táborů, přednášel Dr. Heidler pastorální teologii na pražském církevním učilišti.
Po válce doplnil svá studia ve Fribourgu (Švýcarsko).

Po znovuotevření Univerzity Karlovy byl povolán za asistenta
prof. Berana. Mezitím se stal prof. Dr. Josef Beran pražským
arcibiskupem a profesorský sbor teologické fakulty rozhodl, aby
mladý teolog Alexander Heidler převzal vedení katedry pastorálky
po Dr. Beranovi s plným přednáškovým závazkem.

Na podzim roku 1949 mu hrozila komunistická perzekuce. Spolu
s početnou skupinou katolických studentů a intelektuálů byl vybrán
pro soudní monsterproces stalinského stylu. Zatčení unikl v noci
na 22. říjen 1949, kdy přes Šumavu odešel do Bavorska.


Působení v exilu

Z počátku působil Dr. Heidler jako kaplan v bavorském městečku
Lenggries. Zároveň byl aktivní mezi exulanty. Od února 1950 byl činný
v duchovní práci mezi studenty a intelektuály v uprchlických táborech - Ludwigsburg.


Od 1. května 1951 se stal Dr. Alexander Heidler redaktorem
náboženských pořadů rozhlasové stanice Svobodná Evropa.
Často zaskočil i v kulturních nebo politických pořadech.
Heidlerovy komentáře, vysílané Svobodnou Evropou pod jménem
Otec Křišťan, se u posluchačů v Československu těšily velké
oblibě. Měly vynikající jazykovou, politickou a intelektuální úroveň.
Účastnil se velmi aktivně i práce v čs. katolickém hnutí v exilu. Byl
spoluzakladatelem Křesťanské akademie (1950 Prien, Bavorsko).

Dlouhá léta vedl jako ředitel českou katolickou misijní službu
v Německé spolkové republice. Pro duchovní službu exulantům
v západním Německu se snažil získat české kněze.
Každý rok
organizoval česká duchovní cvičení kněží. Psal do římského
měsíčníku "Nový život" (vydává Křesťanská akademie) a do revue
"Studie".
Příležitostně posílal články a úvahy do exilových časopisů
a německy vydal řadu statí o českém katolictví a o postavení církve
v Československu, např. ve sborníku "Bohemia Sacra" a v ročenkách
"Kirche in Not".

      

                               biskup Škarvada, P. Heidler

Jeho vztah k Mistru Janu Husovi

Od počátku patřil Dr. Heidler ke kněžím jako byl Dr. Jan Sedlák,
Jindřich Šimon Baar, Karel Dostál-Lutinov či Dominik Pecka, kteří
pochopili, jaký význam měl a má pro duchovní život českého národa
Mistr Jan Hus. Na rozdíl od svých předchůdců dokázal Dr. Alexander
Heidler - a byla v tom i dávka statečnosti - že Husovo místo má být
ve středu českého národního duchovního života. Heidlerovy myšlenky
o Husovi našly nejen odezvu v historickém projevu kardinála Berana
na II. Vatikánském sněmu, nýbrž i v době Pražského jara je tiskly
i nekatolické listy.

                                                            ***
Alexander Heidler odmítal myšlenkový formalismus, přetvářku v životě
a přimkl se ke světu svých bližních. K člověku prostému, v němž dovedl vycítit jiskru Boží.

Jeho život byl dokonale altruistický, se stále pohotovou myslí posloužit bližnímu.
                                                            ***
Dr. Alexander Heidler zemřel náhle 3. srpna 1980 ve věku 64 let.
Na Lesní hřbitov (Waldfriedhof) v Mnichově jej na poslední cestě
doprovodilo 27 kněží a velký počet věřících.


Karel Drážďanský, dlouholetý sekretář Dr. Heidlera


                                    

                                                           P. Heidler
                                             
 


NEWS:
1.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin


5.12. 2. Adventní neděle
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10:00 hodin, slovensky

8.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 18:30 hodin

12.12. 3. Adventní
 neděle

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

15.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

18.12. Frankfurt
 (Kostel Herz Jezu

 Mathildenstr. 30)
 bohoslužba v 15:00 hod.

19.12. 4. Adventní
 neděle

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin, slovensky

19.12. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

22.12. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin

24.12. Štědrý den
 půlnoční bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 ve 23 hodin, slovensky

25.12. Boží hod
 vánoční

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

26.12. Svátek Svaté
 Rodiny
 bohoslužba v kostele
 St. Stephan
 v 10 hodin, slovensky

2.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin


 
 
Misie Nemecko